ALGEMENE VOORWAARDEN

HONDENSCHOOL DOGS-COOL

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

 1. Alle tussen de Hondenschool Dogs-Cool en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Cursus

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.
 9. Hondenschool Dogs-Cool hecht veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken – uiteraard binnen de wettelijke kaders – gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie, maar ook voor informatie vanuit onze partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan houden we daar rekening mee.

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
 3. Honden, welke een cursus ondergaan, worden geacht ingeënt of getitterd te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 4. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 5. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 6. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 7. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 8. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 9. De klant dient de aanwijzigen van de instructeur op te volgen.
 10. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving)
 11. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 12. Hondenschool Dogs-Cool wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen. De ontlasting van uw hond in de berm zal opgeruimd moeten worden.
 13. Als er op het eigen terrein van het gedrags- en opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Dogs-Cool.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs van Hondenschool Dogs-Cool.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Dogs-Cool voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

Van: Hondenschool Dogs-Cool

Artikel 1: definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– hondenschool: Hondenschool Dogs-Cool.;
– cursist: degene die met zijn of haar hond deelneemt aan de cursussen van de hondenschool;
– instructeurs: medewerkers en vrijwilligers van de hondenschool die de cursussen verzorgen;
– deze voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Hondenschool Consequent

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

 

Artikel 3: aangaan van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist wordt schriftelijk aangegaan door middel van het invullen van een inschrijfformulier.

3.2 De cursist verklaart door middel van ondertekening dan wel het elektronisch verzenden van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee nadrukkelijk in te stemmen.

3.3 De hondenschool alsmede haar instructeurs hebben het recht cursisten (zowel hond als eigenaar) voor aanvang van of tijdens te cursus te weigeren indien:
a) het cursusgeld niet tijdig en volledig is voldaan;
b) de hond naar het oordeel van de hondenschool dan wel haar instructeurs ontoelaatbaar agressief of onhandelbaar gedrag vertoont;
c) de cursist (zonder overleg) correctiematerialen toepast of ander dieronvriendelijk gedrag vertoont jegens de eigen of anderen hond(en);
d) de cursist de cursus verstoort;
e) de cursist een substantieel deel (meer dan 50%) van de cursussen afwezig is.

3.4 De cursist is verplicht zijn of haar hond die deelneemt aan groepslessen in te enten, waaronder mede inbegrepen de (neus)enting tegen kennelhoest. Titerveklaring is hierbij ook toegestaan. De hondenschool kan de cursist weigeren indien zijn of haar hond onvoldoende is ingeënt.

 

Artikel 4: betaling

4.1: Betalingen vinden uitsluitend plaats per bank of contant.

4.2 De betaling dient uiterlijk voor aanvang van de tweede cursusdag te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de cursist de deelname kan worden ontzegd conform artikel 3.2 sub a van deze voorwaarden.

4.3 Indien betaling niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening gebracht, welke kosten minimaal worden vastgesteld op een bedrag ad € 6,50,–.

4.4 De reeds betaalde les en cursusgelden worden niet gerestitueerd, ongeacht de reden van het verzoek.

 

Artikel 5: annulering van cursussen

5.1 De cursusdata, tijden, plaats en tarieven zijn onder voorbehoud.

5.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursusdata, tijden, plaats en tarieven te wijzigen.

5.3 De cursisten hebben in het geval als omschreven in artikel 5.2. het recht hun inschrijving te annuleren tot uiterlijk zeven dagen nadat de wijziging bekend is gemaakt.

 

Artikel 6: huisregels

6.1 Het is verboden dat de honden op het trainingsveld ontlasten. In voorkomend geval is de cursist verplicht de ontlasting van zijn of haar hond op te ruimen, bij gebreke waarvan de cursist de deelname aan de cursus kan worden ontzegd. Dit geldt ook voor de berm rondom de hondenschool.

6.2 De cursist die deelneemt aan de groepslessen dient vijftien jaar of ouder te zijn.

6.3 Indien de hond van de cursist ziek is, dient de cursist dit voorafgaand aan de cursus aan de instructeur door te geven, zodat besmetting kan worden voorkomen. De instructeur kan de hond en de cursist de deelname aan de cursus ontzeggen indien het gevaar van besmetting groot is.

6.4 Loopse honden worden niet toegelaten tot de cursus. In uitzonderingsgevallen kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de instructeur.

6.5 De Rijksoverheid heeft een overzicht gepubliceerd van hondenrassen, lookalikes en kruisingen met een hoog risico op agressief gedrag (www.rijksoverheid.nl). Deze z.g.n. hoog risico honden zijn bij ons onder bepaalde omstandigheden welkom om deel te nemen aan de opvoedcursussen (puppy-, basis-, jonge honden, prettige huishond cursus). Voor de veiligheid van uw hond en die van anderen treffen wij tijdens de trainingen waarin hoog risico honden deelnemen aanvullende veiligheidsmaatregelen.

6.6 Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 De hondenschool noch haar instructeurs zijn aansprakelijk te stellen voor schade in de breedste zin des woords en/ of letsel opgelopen voor, tijdens of na de cursussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2 De cursist is ten allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade in de breedste zin des woords die zijn of haar hond veroorzaakt aan de hondenschool, de instructeurs, de overige cursisten, de honden van mede cursisten of trainers en derden. De cursist dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor zijn of haar hond.

7.3 Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.

 

Artikel 8: geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten die de hondenschool sluit is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de hondenschool is gevestigd.

 

Artikel 9: wijziging voorwaarden

9.1 De hondenschool is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De hondenschool zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cursist toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens cursist in werking zodra hem of haar de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.